Slide background

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa. Kevät- ja syyskokouksen kutsuu koolle hallitus.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsenlehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.


Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että kokoukseen voidaan osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, mistä on mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
3. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa, joka pidetään syys-marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:

·       Päätetään hallituksen jäsenmäärästä

·       Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,

·       Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,

·       Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle,

·       Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta,

·       Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista,

·       Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,

·       Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

Ehdotus kokouksen käsiteltäväksi esitettävästä asiasta tulee toimittaa yhdistyksen hallitukselle niin hyvissä ajoin, että se voidaan ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kokousta. Käsiteltäväksi esitettävä asia tulee sisällyttää kokouskutsuun.